Khmer Flat English Flat

សូមស្វាគមន៍មកកាន់មជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្ម អាយវន័.

ក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាកម្មឈានមុខគេនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ដែលទទួលបានការអនុញាតពីក្រុមហ៊ុន Apple.

អំពីយើង

មជ្ឈមណ្ឌល​សេវាកម្មអាយវន័ គឺក្រុមហ៊ុនទទួលបានការអនុញ្ញាតស្របច្បាប់ពីក្រុមហ៊ុន Apple នៅរាជធានីភ្នំពេញប្រទេសកម្ពុជា ដែលមានបុគ្គលិកមានបទពិសោធន៍និង វិញាបនបត្រទទួលស្គាស់ពីក្រុមហ៊ុនApple ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានិងជួសជុលគ្រប់ផលិតផលApple ទាំងអស់ប្រកបដោយស្ដង់ដារពីក្រុមហ៊ុនApple.

យេីងចាត់ទុកការបំរើអតិថិជនជាអាទិភាពចំបងរបស់យើង ជាមួយនឹងពេលវេលាយ៉ាងឆាប់រហ័ស និងការប្រើប្រាស់គ្រឿងបន្លាស់សុទ្ធ១០០%ពីក្រុមហ៊ុន Apple និងមានឧបករណ៍វិនិច្ឆ័យរកមើលបព្ហាយ៉ាងឆាប់រហ័សពីApple លោកអ្នកមានទំនុកចិត្តលើបុគ្គលិកជំនាញរបស់យើងសម្រាប់ការជួសជុលប្រកបដោយជំនាញ វិជ្ជាជីវៈ គុណភាព និងការណែនាំប្រកបដោយភាពងាយស្រួល។

ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនង

ឆាប់រហ័ស

ឆាប់រហ័ស

With quick turn-around times of 4 to 6 business days and often same-day exchange or service of your Apple devices iOne Service is here to help you swiftly! No reservations required.

រួសរាយរាក់ទាក់

រួសរាយរាក់ទាក់

From the moment you walk in the door you can expect friendly, skilled and versatile assistance from our expert iOne Service team. We provide kind guidance throughout the whole service process to keep you up to speed.

មានជំនាញពិតប្រាកដ

មានជំនាញពិតប្រាកដ

Our highly-skilled technicians are regularly trained by Apple and only make use of genuine Apple parts, the latest Apple-provided tools and diagnostics equipment. We pride ourselves with delivering Apple’s highest standard of excellence.

SERVICES

សេវាកម្មរបស់យើងរួមមានការត្រួតពិនិត្យដោយយកចិត្តទុកដាក់តាមស្តង់ដាររបស់Apple ផលិតផលAppleដែលមានបព្ហាា ការវាយតំលៃលើលទ្ធផលត្រួតពិនិត្យ

ចេញពីApple និង ការជួសជុលលើផលិតផលAppleដែលលក់ផ្លូវការនៅកម្ពុជា រួមមាន Mac Pro, iMac, Macbook Pro, Macbook Pro Touch Bar, Macbook Air, Macbook, Mac Mini, iPad 4, iPad Air, iPad Por, iPhone SE, iPhone 6s និង iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, Apple TV, Airport Extreme, Airport Express, Time Capsule និងគ្រឿងបន្លាស់ទាំងអស់របស់ក្រុុមហ៊ុនApple   ។
សំរាប់ភ្ញៀវរបស់យើងមានភ្ញៀវគ្រប់ប្រភេទ និងគ្រប់ជាន់ថ្នាក់។ ហេីយយេីងត្រូវបានទទួលស្គាល់ពីសំណាក់ភ្ញៀវទាំងអស់ថាជាសេវាកម្មដែលលឿននិងឆាប់រហ័ស, អត្រាជោគជ័យនៃការជួសជុលមានកំរឹតខ្ពស់និងតែងតែទទួលបានការសរសើរអំពីលទ្ធផលល្អនៃការជួសជុលទាំងនោះ។

Labour Charges Sample

iPod Shuffle OS Restore $5.00
iPod Nano OS Restore $5.00
iPod Classic OS Restore $10.00
iPod Touch OS Restore $15.00
iPhone OS Restore $15.00
Mac OS X Restore $15.00
Application Troubleshooting $15.00
Hard Ware Diagnostic $10.00
Hard Ware Diagnostic issue resole $15.00
AirPort Device Configure $10.00
Clean iMac $50.00
Clean Macbook Pro Retina/Macbook Pro/Macbook $30.00
Clean water damage $50.00
Main Logic Board Macbook/Macbook Pro/Retina $50.00
Main Logic Board iMac $50.00
Sub Board $30.00
Macsafe Board $30.00
Supper Drive $30.00
Hard Drive ( include Mac OS Restore Service fee ) $35.00
Top Case $50.00
Speaker $30.00
Track Pad $25.00
LCD iMac $50.00

Class Panel (iMac) $25.00
AirPort Card $50.00
Bluetooth card $30.00
ClamShell $50.00
Fan Touch Bar $30.00
Fan Imac $40.00
Power Supply $50.00
Memory Laptop $20.00
Memory iMac $50.00
Graphic Card (Desktop) $50.00
Cable Types $20.00
Adapter $20.00
Bottom Cover (Pro, Retina) $20.00
Bottom Cover 12’inch $50.00
Reset Password $15.00
Exchange Service iPad $30.00
Exchange Service iPod $20.00
Exchange Service iPhone 6 & 6+ $20.00
Exchange Service iPhone 7 &7+ $30.00
Exchange Service iPhone X & 8,8+ $50.00

សំនួរចម្លើយ

ខាងក្រោមនេះជាសំនួរដែលអតិថិជនតែងតែចង់ដឹងនិងត្រូវការដំណោះស្រាយសំរាប់បព្ហារបស់ពួកគាត់ ប្រសិនបើអ្នកមិនអាចស្វែងរកព័ត៌មានត្រឹមត្រូវនៅ ទីនេះឬអ្នកត្រូវការជំនួសសូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ។

តេីត្រូវចំណាយរយៈពេលប៉ុន្មានក្នុងការជួសជុល?

ដោយសារតែការជួសជុលទាំងអស់គឺធ្វើម្តងមួយនិងតម្រូវឱ្យមានការត្រួតពិនិត្យដោយយកចិត្តទុកដាក់តាមស្តង់ដរបស់Appleដែលបព្ហាា និង ការវាយតំលៃលើលទ្ធផលត្រួតពិនិត្យដែលចេញពីApple ។ ជាមធ្យមក្នុងការជួសជុលត្រូវចំណាយពី៤ទៅ៦ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការ យេីងនឹងជួសជុលរួចរាល់ក្នុងពេល២៤ម៉ោងប្រសិនបើគ្រឿងបន្លាស់មាននៅក្នុងស្តុក ។

តេីផលិតផលAppleអ្វីខ្លះដែលអ្នកអាចជួសជុលបាន?

ក្នុងនាមជាមជ្ឈមណ្ឌល​សេវាកម្មអាយវន្តគឺជាក្រុមហ៊ុនទទួលបានការអនុញ្ញាតជួសជុលផលិតផលApple (AASP)ដោយស្របច្បាប់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា រួមមាន Mac Pro, iMac, Macbook Pro, Macbook Pro Touch Bar, Macbook Air, Macbook, Mac Mini, iPad 4, iPad Air, iPad Pro, iPhone SE, iPhone 6s និង iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, Apple TV, Airport Extreme, Airport Express, Time Capsule និងគ្រឿងបន្លាស់ទាំងអស់របស់ក្រុុមហ៊ុនApple ដែលបានសិទ្ធដាក់លក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ។

តេីកុំព្យូទ័រMacរបស់ខ្ញុំម៉ូដែលអ្វី ហេីយអាយុប៉ុន្មានឆ្នាំហើយ?

វាជាការងាយស្រួលក្នុងការយល់ដឹង! សូមមើលអត្ថបទនេះនៅលើនៅគេហទំពរ័ Apple Support Communities.

តេីខ្ញុំអាចពិនិត្យស្ថានភាពនៃការជួសជុលសំភារៈរបស់ខ្ញុំដោយរបៀបណា?

អ្នកអាចពិនិត្យមើលស្ថានភាពនៃការជួសជុលរបស់អ្នកនៅពេលណាក៏បានដោយគ្រាន់តែទាក់ទងជាមួយអ្នកជំនាញផ្នែកសេវាកម្មដ៏រស់រាយរាក់ទាក់របស់អាយវន្តយើង

ខ្ញុំដោយតាមរយៈទូរសព្ទ័រៀងរាល់ម៉ោងធ្វើការ ឬតាមរយៈអីុម៉ែល ឬក៏ពិនិត្យនៅលើគេហទំពរ័Apple Supportនៅទីនេះ។

តេីខ្ញុំអាចតំឡើងទៅ Mac OS X High Siera យ៉ាងដូចម្តេច?

វា​ងាយស្រួល! សូមមើលអត្ថបទជំនួយរបស់ Apple នេះ។

ហេតុអ្វីខ្ញុំមិនអាចជ្រើសយកពាក្យ”គ្មាន” នៅពេលកែសម្រួលព័ត៌មានទូទាត់ប្រាក់របស់ Apple ID របស់ខ្ញុំ?

កុំបារម្ភ! វាត្រូវបានពន្យល់ទាំងអស់នៅលើគេហទំព័រជំនួយរបស់ Apple ។

តេីខ្ញុំអាចត្រួតពិនិត្យការធានាផលិតផលAppleរបស់ខ្ញុំ បានយ៉ាងដូចម្តេច?

ដេីម្បីពិនិត្យមើលការធានាផលិតផលរបស់លោកអ្នកឡើងវិញនិងជំនួយពីក្រុមហ៊ុនApple សូមបព្ចាូលលេខសំគាល់(Serial Number) ផលិតផលរបស់លោកអ្នកនៅលើគេហទំព័រជំនួយរបស់Apple ។

តេីខ្ញុំអាចទំនាក់ទំនងមជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្ម អាយវន័ តាមអីុម៉ែលដោយរបៀបណា?

អ្នកអាចទាក់ទងមកកាន់យើងខ្ញុំគ្រប់ពេលដោយគ្រាន់បំពេញទម្រង់អ៊ីម៉ែលនៅលើគេហទំព័រសេវាកម្ម iOne ឬតាមរយៈការផ្ញើសារមកកាន់អុីមែល customer.service@ione2u.com ។
យេីងខ្ញុំនឹងឆ្លើយតប និង ទទួលយកមតិយោបល់របស់លោកអ្នកដោយរីករាយ ។

តើខ្ញុំអាចទាក់ទងសេវាiOneតាមទូរស័ព្ទយ៉ាងដូចម្ដេច?

ក្រុមអ្នកជំនាញមជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្ម អាយវន្ត របស់យើងខ្ញុំអាចទាក់ទងបានរាល់ម៉ោងធ្វើការចាប់ពីម៉ោង៩ព្រឹក ដល់ម៉ោង៨យប់ រៀងរាល់ថ្ងៃ តាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ ០២៣ ៩៩ ៧៥ ៧៥ | ០៨១ ៩៩ ៧៥ ៧៥ | ០៨៥ ៩៩ ៧៥ ៧៥.

គន្លឹះ​និងដំបូន្មាន


នៅក្នុងវីដេអូនេះយើងនឹងប្រាប់អ្នកពីវិធីកំណត់អត្តសញាណ ទូរស័ព្ទ iPhone 6 & 6 Plus ជាផ្លូវការដែលមានភ្ជាប់មកជាមួយនូវរយៈពេល 12ខែនៃការធានាក្នុងប្រទេស។

ទស្សនាការបង្ហាញនៃទូរសព្ទ័ iPhone 6 និង iPhone 6 Plus.

នៅក្នុងវីដេអូនេះយើងនឹងប្រាប់អ្នកពីវិធីកំណត់អត្តសញាណ ទូរស័ព្ទ iPhone 6 & 6 Plus ជាផ្លូវការដែលមានភ្ជាប់មកជាមួយនូវរយៈពេល 12ខែនៃការធានាក្នុងប្រទេស។

មជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្ម អាយវន័យេីងខ្ញុំជាក្រុមហ៊ុនដែលទទួលបានសិទ្ធស្របច្បាប់ពីApple មានទីតាំងស្ថិតនៅជាន់ទី ២ នៃអាគារ iOne
តាមបណ្តោយមហាវិថីម៉ៅសេងទុងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញប្រទេសកម្ពុជា។

 ទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ

មានសំណួរ? ត្រូវការការណែនាំអ្វីខ្លះ?

ក្រុមការងារមជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្ម អាយវន្តយេីងខ្ញុំ គឺនៅទីនេះដើម្បីជួយលោកអ្នក

ដោយគ្រាន់តែផ្ញើរសារខ្លីៗមកយើងខ្ញុំ ដោយរូមបញ្ចូលលេខទូរស័ព្ទរបស់លោកអ្នក សម្រាប់ការហៅទូរសព្ទ័ត្រលប់ទៅលោកអ្នកវិញពីអ្នកឯកទេស ពីមជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្ម អាយវន័ ។

ជាន់ទី ២, ផ្ទះលេខ 25, មហាវិថីម៉ៅសេងទុង, សង្កាត់ បឹងកេងកង1, ខណ្ឌចំការមន, រាជធានីភ្នំពេញ


Mon-Sun: 9am-8pm

023 99 75 75 | 081 99 75 75 |  085 99 75 75
www.iOneservice.com
information@iOne2u.com